Εκτύπωση

Μεταφορά

Πέμπτη, 05 Απρίλιος 2012 12:16

To πρόγραμμα επιδιώκει να μεταφέρει και να συνδυάσει καινοτόμα αποτελέσματα δύο άλλων προγραμμάτων: CAST-Competencies and Skills in Tourism (ES/03/B/PP- 149018)  και WET- Evaluation of Competencies in the Sector of Water Treatment (ES/07/LLP-LdV/TOI/14905656). Το CAST αναλύει τις επαγγελματικές δεξιότητες στον ξενοδοχειακό τομέα των χωρών εταίρων του προγράμματος, οι οποίες έχουν πληγεί από την εισαγωγή των ΤΠΕ και την αναγνώριση και πιστοποίησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το καινοτόμο αποτέλεσμα, το οποίο μεταφέρεται από το CAST είναι η μεθοδολογία πιστοποίησης  που διευκολύνει την αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω άτυπης και μη τυπικής κατάρτισης.
Το πρόγραμμα WET ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2009.

Το αποτέλεσμα το οποίο θα μεταφερθεί στο πρόγραμμα ΝΗΡΕΑΣ, αφορά στο επαγγελματικό προφίλ του φορέα εκμετάλλευσης των Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων. Αυτό βασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας (EQF), μοντέλο το οποίο περιγράφει αναλυτικά τις δεξιότητες τις ικανότητες, τις επαγγελματικές επιδόσεις και τα κριτήρια απόδοσης για τη συγκεκριμένη εργασία.