Εκτύπωση

Γενικό Πλαίσιο

Πέμπτη, 05 Απρίλιος 2012 12:13

- Να διασφαλιστεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (η οποία είναι η κύρια ομάδα - στόχος του έργου) θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την εργασία τους και την προσωπική τους ανάπτυξη, γεγονός που έχει άμεση επίδραση στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη, και έτσι βοηθά στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

- Να διασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες των χειριστών των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του τομέα.

- Η συμβολή στην ανάπτυξη του ψηφιακού περιεχομένου που είναι θεμελιώδες στοιχείο της κοινωνίας της γνώσης.

- Η προώθηση της πιστοποίησης των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης